×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – ckusopot.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKU Sopot
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKU Sopot

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • dwa rodzaje kontrastu (czarno-biały oraz podwyższony kontrast),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat CKU Sopot, e-mail: cku@ckusopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 551 00 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest wejście do budynku i poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Jedyną możliwością jest skorzystanie z rampy od ulicy Kościuszki i przemieszczanie się po Szkole na poziomie minus jeden, dającym dostęp do :

  • sal wykładowych 011 i 012,
  • łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • szatni oraz bufetu.

Parking szkolny znajduje się na tyłach budynku (na wprost stacji SKM) i posiada jedno miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility