Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja:  EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
Zawód: technik rachunkowości 431103;

 • 460 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 140 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej.

 

Nauczy się:

 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • prowadzić i rozliczać inwentaryzację,
 • poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzać analizę finansową,
 • oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • stosować oprogramowanie finansowo-księgowe:
 • InsERT GT – Subiekt GT program magazynowo-handlowy,
 • InsERT GT – Rewizor GT program finansowo-księgowy

Plan nauczania:

Lp.Prowadzenie rachunkowości
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Ekonomia i statystyka
4.Zasady rachunkowości
5.Rozliczenia finansowe i rozrachunki
6.Ewidencja zmian w rzeczowych zasobach majątkowych
7.Ewidencja zmian w rzeczowych zasobach majątkowych
8.Koszty działalności i ich rozliczenie
9.Produkty pracy i ustalenie wyniku finansowego
10.Sprawozdawczość i analiza finansowa