Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Liceum Ogólnokształcące

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(tryb zaoczny i stacjonarny – wieczorowy)

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 09:00 – 17:15 oraz sporadycznie w dni powszednie, w godzinach 17:00 – 21:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danego semestru.

Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzająca rozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjna kończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej oraz obecność na zajęciach, w wymiarze minimum 50%, jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu. Semestr kończy się egzaminami ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Z niektórych zajęć edukacyjnych egzaminy odbywają się w formie pisemnej i/lub ustnej.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

Jako przedmioty rozszerzone proponujemy historię i geografię.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.