×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Szkoła Policealna

SZKOŁA POLICEALNA NR 2

(tryb zaoczny i stacjonarny – wieczorowy)

 

 

LP.

 

BRANŻA

 

 ZAWÓD  KWALIFIKACJA CZAS NAUKI

 

UWAGI

        

1. EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNA (EKA)

 

Technik administracji

 

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

2 lata  
2. OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

1,5 roku  
3. POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)  

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

1 rok * Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 

Opiekun osoby starszej

 

 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

2 lata  
 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

2 lata  
 

Opiekunka dziecięca

 

 

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka

 

2 lata  
 

Opiekunka środowiskowa

 

SPO.06. Świadczenie usług opiekuńczych

 

1 rok  

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 09:00 – 17:15 oraz sporadycznie w ciągu tygodnia w godzinach                17:00 – 21:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danego zawodu.
Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy                w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzająca rozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjna kończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy materiału nauczania, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze. W przypadku otrzymania dwóch oceny niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

Słuchaczy Szkoły Policealnej obowiązuje praktyka zawodowa.

Praktyka zawodowa organizowana jest przez szkołę w firmie symulacyjnej „SMart Studio” lub we własnym zakresie przez słuchaczy na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy (słuchacze muszą posiadać na okres praktyki ubezpieczenie NW). Słuchacze posiadający wymagany staż pracy zgodny z kierunkiem kształcenia i potwierdzony świadectwem pracy mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki.

Absolwenci otrzymają odpowiedni tytuł technika po zdaniu egzaminu/ów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (liczba egzaminów zależy od zawodu).

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.

Zajęcia w szkole policealnej  rozpoczną się w momencie utworzenia grupy.

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility