×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Szkoła Policealna

Aktualne plany do pobrania na Platformie Edukacyjnej w Strefie Słuchacza  KLIKNIJ TUTAJ

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH ZAOCZNA

  • w zawodzie technika administracji o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technika rachunkowości o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technik informatyk o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy o półtorarocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej o rocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekun osoby starszej o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekunka środowiskowa o rocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie

Naboru dokonujemy na semestry pierwsze oraz na semestry wyższe dwa razy w roku na semestr jesienno – zimowy i wiosenno – letni.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 16:15 oraz sporadycznie w ciągu tygodnia w godzinach 15:00 – 20:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danej szkoły i danego zawodu.
Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzająca rozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjna kończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy materiału nauczania, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze, zgodnie z WSO. W przypadku otrzymania dwóch oceny niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

Słuchaczy Szkoły Policealnej obowiązuje praktyka zawodowa (wg planu nauczania danego przedmiotu).

Praktyka zawodowa organizowana jest przez szkołę w firmie symulacyjnej „SMart Studio” lub we własnym zakresie przez słuchaczy na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy (słuchacze muszą posiadać na okres praktyki ubezpieczenie NW). Słuchacze szkół dla dorosłych posiadający wymagany staż pracy zgodny z kierunkiem kształcenia i potwierdzony świadectwem pracy mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki.

Absolwenci otrzymają odpowiedni tytuł technika po zdaniu egzaminu/ów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (liczba egzaminów zależy od zawodu).

W szkole jest 10 multimedialnych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 7 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.

W szkole mieści się bufet czynny podczas zajęć i egzaminów.

Zajęcia w szkole policealnej stacjonarnej  rozpoczną się w momencie utworzenia grupy.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility