×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Stowarzyszenie Praca-Edukacja-Zdrowie

Stowarzyszenia „PRACA – Edukacja – Zdrowie” powstało w 2000 roku, jest organizacją społeczną, pożytku publicznego, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić działalność gospodarcza i wchodzić w powiązania gospodarcze określone prawem.

Posiada swoja siedzibę na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków, a dzięki partnerstwu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, organizuje specjalistyczne formy Kształcenia zawodowego, wykorzystujące nowoczesne środki dydaktyczne: doskonale wyposażone pracownie, firmę symulacyjną oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” we ściślej współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi prowadzi inicjatywy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, różnych form aktywizacji, organizuje szkolenia, kursy, w ramach projektów dla osób pozostających bez pracy w tym dla osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z zagrożonych środowisk oraz dla osób starszych w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpływając na ich aktywizacje, zachowanie sprawność intelektualna, psychiczna i fizyczna oraz ogólny rozwój społeczny tych osób.

Ząrząd Stowarzyszenia „PRACA – Edukacja – Zdrowie” stanowią:

Katarzyna Jerzmanowska – prezes
Annetta Bogucka – z-ca prezesa
Mirosława Chrzanowska – skarbnik

Cele i formy działania

 • Propagowanie aktywnej postawy młodzieży i osób dorosłych wobec zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych.
 • Informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i reorientacja zawodowa zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 • Szkolenie zawodowe osób mających mniejsze szanse na rynku pracy.
 • Promocja różnych form szkolenia zawodowego.
 • Umożliwienie bezpłatnej nauki języków obcych.
 • Współpraca z administracją państwową, oświatową i samorządową celem zorganizowania specjalistycznych form kształcenia zawodowego z uwzględnieniem form kształcenia na odległość.
 • Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi i osobami prawnymi, jak fundacje, stowarzyszenia itp., celem prezentacji działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania spośród wymienionych sponsorów.
 • Wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
 • Zdobywanie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
 • nasze konto: Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0000 2984 6212

Realizacja celów Stowarzyszenia

 • Nowoczesne kształcenie zawodowe w firmie symulacyjnej.
 • Doskonalenie kwalifikacji pracowników i osób niepracujących, którzy chcą uzupełnić przygotowanie do zawodu.
 • Współpraca Stowarzyszenia z osobami odpowiedzialnymi za politykę szkoleniową w przedsiębiorstwach.
 • Wymiana praktykantów firm symulacyjnych z zagranicą w celu doskonalenia języka zawodowego.
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOBIET PRAGNĄCYCH WEJŚĆ LUB POWRÓCIĆ NA RYNEK PRACY PO DŁUGOTRWAŁEJ PRZERWIE”

Długotrwałe bezrobocie powoduje stan przymusowej zależności od innych. Narasta poczucie bezradności, zmniejsza się motywacja i umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu lub kwalifikacji. Źródłem utrzymania staje się zasiłek otrzymywany z ośrodka pomocy społecznej, który bywa jedynym sposobem na zarobienie pieniędzy. Prowadzi to do wykazywania biernej postawy w zakresie podjęcia zatrudnienia, obarczenia problemem pracownika socjalnego, Urząd Pracy, rodzinę i „uzależnienia” się od świadczeń pomocy społecznej.

W związku z powyższą sytuacją Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” prowadziło aktywizację zawodową, osób pozostające bez pracy w celu zapobieżenia bezrobociu.

Aktywizacja zawodowa nastąpiła poprzez cykl szkoleń, które stowarzyszenie realizowało w salach wykładowych, pracowniach komputerowych, w firmie symulacyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

1.Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w zakresie:

 • Wykorzystanie i wzrost potencjału osób bezrobotnych.
 • Autoprezentacja.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność.
 • Charakterystyka bezrobocia regionu na tle kraju Unii Europejskiej.
 • Skuteczne metody poszukiwania pracy.
 • Kwalifikacje a kompetencje.
 • Idealny pracownik- preferencje pracodawców.
 • Idealny szef – w oczach pracownika
 • Praca w sieci.
 • Umiejętne czytanie w oczach pracodawców.
 • Rozmowa kwalifikacyjna, jak się dobrze zaprezentować- negocjowanie zarobków.
 • Jak zdobyć i utrzymać pracę.
 • Mój pierwszy dzień w pracy.

2. Podstawy Informatyki

 • Ogólne wiadomości Windows.
 • Podstawy posługiwania się edytorem tekstu Word.
 • Elementarne podstawy posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 • Internet jako skuteczne narzędzie uzyskiwania i przesyłania informacji.

3. Podstawy rachunkowości

Zapoznanie się z definicjami, przepisami, warunkami, podstawami księgowania operacji gospodarczych

4. FIRMA – prowadzenie zadań i spraw służbowych w firmie o profilu handlowym

Firma posiada nowoczesne wyposażenie biurowe, urządzenia i programy komputerowe, jakie pracują w każdym biurze.
Firma naśladuje pracę w firmy handlowej. Uczestnicy projektu pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu oraz finansowo – księgowym. Firma pracuje z dostawcami krajowymi oraz odbiorcami krajowymi i zagranicznymi.

5. Kasa fiskalna

Programowanie

 • techniki sprzedaży
 • raporty dzienne i dobowe

PROJEKT „NABYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ MŁODZIEŻ ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH”

Projekt skierowany był do młodzieży, która ma problemy rodzinne, problemy z nauką, zachowaniem bądź nie korzysta z żadnych formalnych systemów edukacji, a pochodzi ze środowisk zagrożonych przestępczością i nałogami.

Postanowiono pomóc tym młodym ludziom zdobyć kwalifikacje zawodowe, skierować ich zainteresowania na, najbardziej dziś popularne wśród młodzieży, szkolenie z podstaw informatyki poprzez systematyczne uczęszczanie i zdobywanie korzystnych w obecnych czasach umiejętności.

Projekt ten ma również uczyć ich obowiązkowości, odpowiedzialności, współpracy w grupie, ale również ma podnieść wartości moralne młodych uczestników.

Dla tej części młodzieży, która nie podjęła edukacji to szkolenie ma być szansą na przywrócenie ich do aktywności edukacyjnej.

Brak ukończenia szkoły i zdobycia jakiegokolwiek zawodu dotyczy również młodzieży sopockiej, mimo że dostęp do kształcenia jest tu łatwiejszy niż w innych regionach. Blokuje to dostęp do pracy zawodowej do rozwoju osobistego młodych ludzi, powoduje poczucie bezradności, bezsilności, niską samoocenę, a w efekcie depresję lub konflikty społeczne: wejście na drogę przestępczą, zagrożenie alkoholizmem i narkomanią.

Projekt ten ma działać w kierunku zapobieżenia wykluczeniu społecznemu młodych ludzi, którzy posiadają trudną sytuację rodzinną, lub którzy wypadli z formalnego systemu edukacji i pozostają bez żadnego zajęcia, co może spowodować wejście na drogę konfliktu z prawem.

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” proponuje nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez cykl szkoleń z podstaw obsługi komputera, realizowanych w pracowni komputerowej i firmie symulacyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt może zostać zrealizowany w oparciu o współpracę uczestniczących w nim partnerów.

„AKTYWNA MŁODZIEŻ – AKCJA LATO, SOPOT″

W ramach tego projektu młodzież mogła nabyć kwalifikacje i uprawnienia do podejmowania sezonowej pracy, również pracy w kontakcie z żywnością.

Projekt ten obejmował szkolenia z zakresu obsługi i programowania kasy fiskalnej, minimum sanitarnego jak również przeprowadzono wykłady na temat zagrożeń płynących ze strony sekt i nałogów.

Beneficjenci zdobyli praktyczne umiejętności potwierdzone certyfikatami zwiększającymi szansę na podjęcie sezonowej pracy w czasie wakacji.

Zdobyte umiejętności, certyfikaty, zaświadczenia, książeczka zdrowia – wszystkie te instrumenty młodzież będzie mogła wykorzystać również w kolejnych latach.

Młodzież miała również okazję zdobyć praktyczną wiedzę o lokalnym rynku pracy, metodach przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

Zespół realizujący projekty:

Katarzyna Jerzmanowska – prezes Stowarzyszenia, nauczyciel CKU
Marzena Kępka – wiceprezes Stowarzyszenia, nauczyciel CKU
Wiesława Rozwadowska – skarbnik Stowarzyszenia, psycholog
Marlena Jewsienia – Główny pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych i bezrobocia
Małgorzata Pobłocka – Pełnomocnik Prezydenta M. Sopotu do spraw uzależnień
Halszka Ciołkowska – doradca zawodowy przy CKU

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie”
ul. Kościuszki 22/24
81-704 Sopot
tel./fax: 058 550-74-84

e-mail: stowpraca@wp.pl
www.stowpraca.w.interia.pl

 
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility