×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SODN – O Ośrodku

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli utworzony został uchwałą Rady Miasta Sopotu 6 września 2002 roku. Jest samorządową, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swym zasięgiem nauczycieli i pracowników oświaty na terenie Gminy Miasta Sopotu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zakres działania ośrodka został rozszerzony na dalsze powiaty i miasto Gdańsk.
Osobą kierującą pracą Ośrodka jest mgr Irena Obszyńska.
Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

 

Organami Ośrodka są:

 • Wicedyrektor CKU ds. Sopockiego Ośrodka Doskonalenia |Nauczycieli
 • Rada Doradców Metodycznych

 

MISJA SODN

Misja SODN jest wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.
Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.
Wspomaganie  kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej  w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących standardów Unii Europejskiej.

 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA

 1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego.
 2. Podejmowanie działań wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych i prowadzeniem szkoleń dot. zmian w systemie oświaty.
 3. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
 4. Realizacja działań koordynujących bieżące monitorowanie osiągnięć uczniów w zakresie matematyki i j. polskiego.
 5. Analiza wyników sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych i egzaminów maturalnych i formułowanie wniosków.
 6. Realizacja działań związanych z organizacją seminarium dla dyrektorów szkół na temat analizy i wniosków ze sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych i egzaminów maturalnych uczniów sopockich szkół.
 7. Współpraca kadry pedagogicznej SODN ze szkołami sopockimi w zakresie podejmowania działań zwiększających efektywność pracy szkoły.
 8. Organizacja konkursów miejskich i wydarzeń kulturowych.
 9. Opracowywanie  diagnoz  placówek  edukacyjnych  jako podstawy do podjęcia odpowiednio dostosowanych  działań SODN
 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Zgodnie z  rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zespół doradców powiększył się o dwie osoby. Powierzenia otrzymała mgr Małgorzata Karnowska i mgr Dorota Suchacz. Oczekujemy na otwarcie procedury naboru przez Kuratorium w Gdańsku dla doradców ds. biologii, chemii, historii, WOS,  nauczania wczesnoszkolnego i nauczania przedszkolnego.

Obecnie 2019r. w SODN pracuje 4 doradców metodycznych i 1 konsultant:

 • Doradca ds. języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – mgr Krystyna Bieniewska
 • Doradca ds. wychowawczych – mgr Marzena Jasińska
 • Doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych – mgr Małgorzata Karnowska
 • Doradca ds. języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej -mgr Dorota Suchacz
 • Konsultant ds. nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych  i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – mgr Mirosława Adamowicz

Doradcy i konsultanci  wspomagają rozwój zawodowy nauczycieli i dyrektorów sopockich szkół poprzez

 • organizację szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia i wspomagania nauczycieli i szkół
 • prowadzenie lekcji otwartych
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram szkoleń, lekcji otwartych i innych działań Ośrodka  jest aktualizowany na bieżąco i jest pod linkiem „Harmonogram szkoleń”
Więcej informacji znajduje się w zakładkach na stronie internetowej www.ckusopot.pl/sodn/.
W przypadku zapotrzebowania na szczególne szkolenia dla rad pedagogicznych, prosimy o zgłoszenie się do SODN telefonicznie lub mailowo.

Od roku 2011 Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli niezmiennie sprawuje patronat nad Grupą poetycką WARS. Kierownik grupy, Piotr W. Rudzki, nauczyciel j. polskiego w Liceum nr 2, współpracuje z SODN przy organizacji konkursów literacko-poetyckich dla młodzieży szkół sopockich. Bliższe informacje o tej ciekawej grupie poetyckiej na stronie www.gp-wars.pl.

PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS ZREALIZOWANE PRZEZ SODN.

 • Projekt „Lepszy Start”

W latach 2011-2020 zrealizowano projekt  EFS „Lepszy Start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot”    WDN-POKL  09.01.02-22-320/11.

Projekt był  finansowany ze środków EFS i budżetu państwa i  budżet projektu  wynosił  271900 zł.

Beneficjentami projektu byli uczniowie klas I-III z następujących szkół podstawowych:

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 7

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 9

W trakcie realizacji projektu  560 uczniów otrzymało wsparcie edukacyjne  poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach:

– podnoszących  umiejętności w czytaniu, pisaniu i rozumowaniu matematycznym;

– podnoszących bycia i pracy w grupie klasowej ( zajęcia socjoterapeutyczne);

– korygujących wady postawy i motoryki ręki;

– korygujących wady wymowy;

– rozwijających uzdolnienia uczniów.

 • Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół/przedszkoli

31 lipca 2015r. SODN zakończył się  projekt Powiatu Miasta Sopotu finansowanego z  EFS z priorytetu III POKL i działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół/przedszkoli” nr WND-POKL.03.05.00-00-159/12. Na mocy upoważnienia Rady Miasta Sopotu projekt ten był realizowany przez  Centrum Kształcenia Ustawicznego /SODN. Realizacja projektu trwała od sierpnia 2013 do lipca 2015. W projekcie uczestniczyły wszystkie publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne, 7 samorządowych przedszkoli i jedna szkoła ponadgimnazjalna. Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli w zagadnieniach wybranych przez Rady Pedagogiczne, a potrzebnych i przydatnych do praktycznego zastosowania w szkole przez  wszystkich nauczycieli danej placówki edukacyjnej.

 • Projekt „Droga do sukcesu”

31.07.2018 r. SODN  zakończył realizację projektu Powiatu Miasta Sopotu „Droga do sukcesu”, który był finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wyrównanie kompetencji kluczowych uczniów klas pierwszych i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka) i języków obcych (język angielski i niemiecki).

Wsparciem zostali objęci uczniowie LO1, LO2, LO3 i Technikum nr 1 poprzez różnorakie zajęcia dydaktyczne i koła zainteresowań. Dodatkowo w szkołach zostały doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne , chemiczne i matematyczne. Beneficjentami projektu byli również nauczyciele, którzy w wyniku szkoleń podnieśli swoje  kompetencje w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego i komunikacji nauczyciel-uczeń i ich motywowania – tutoring w szkole.

Po zakończeniu szkolenia 21 nauczycieli szkół ponadpodstawowych uzyskało  certyfikat tutora szkolnego.

Trzecią grupą beneficjentów byli rodzice, dla których przewidziane są szkolenia w zakresie motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy.

Dla uczniów LO1,LO2 i LO3 zaplanowano i zrealizowano dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w laboratoriach uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Uniwersytetu Technicznego – Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

 

KONTAKT

e-mail: sodn@sopot.pl
tel. ( 58) 551-35-75 i (58) 551-00-11 wew. 36
tel. kom. 791 983 378

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility