×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SODN – O Ośrodku

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli utworzony został uchwałą Rady Miasta Sopotu 6 września 2002 roku. Jest samorządową, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swym zasięgiem nauczycieli i pracowników oświaty na terenie Gminy Miasta Sopotu. Osobą kierującą pracą Ośrodka jest Irena Obszyńska.

Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Organami Ośrodka są:

 • Wicedyrektor
 • Rada Doradców Metodycznych

MISJA SODN

Misja SODN jest wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.
Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.
Wspomaganie  kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej  w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących standardów Unii Europejskiej.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA

 1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego.
 2. Podejmowanie działań wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych i prowadzeniem szkoleń dot. zmian w systemie oświaty.
 3. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
 4. Realizacja działań koordynujących bieżące monitorowanie osiągnięć uczniów w zakresie matematyki i j. polskiego.
 5. Realizacja działań związanych z organizacją i koordynowaniem rocznych podsumowujących sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów.
 6. Współpraca kadry pedagogicznej SODN w zakresie podejmowania działań zwiększających efektywność wsparcia udzielanego nauczycielom i kadrze kierowniczej oraz szkołom i placówkom jako instytucjom oświatowym.
 7. Organizacja konkursów miejskich i wydarzeń kulturowych.
 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
 9. Zapewnienie sprawnej organizacji placówki poprzez uwzględnienie możliwości czasowych nauczycieli.

W SODN pracuje 5 doradców metodycznych:

 • Doradca ds. języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjach i ponadgimnazjalnej – mgr Krystyna Bieniewska
 • Doradca ds. matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych –mgr Mirosława Adamowicz
 • Doradca ds. metodyki nauczania wczesnoszkolnego – mgr Małgorzata Malinowska
 • Doradca ds. nauczania przedszkolnego – mgr Jadwiga Żuralska
 • Doradca ds. wychowawczych – mgr Marzena Jasińska

Doradcy wspomagają rozwój zawodowy nauczycieli sopockich szkół poprzez

 • organizacje szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia nauczycieli
 • konsultacje

Więcej informacji znajduje się w zakładkach poszczególnych doradców. W przypadku zapotrzebowania na szczególne szkolenia dla rad pedagogicznych, prosimy o zgłoszenie się do SODN telefonicznie lub mailowo.

Powiat Miasta Sopotu zakończył realizację projektu EFS z priorytetu III POKL i działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół/przedszkoli” nr WND-POKL.03.05.00-00-159/12. Na mocy upoważnienia Rady Miasta Sopotu realizatorem tego projektu było Centrum Kształcenia Ustawicznego /SODN . Realizacja projektu trwała od sierpnia 2013 do lipca 2015. W projekcie uczestniczyły wszystkie publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne, 7 samorządowych przedszkoli i jedna szkoła ponadgimnazjalna.

Od 1.09.2016 r. powiat miasta Sopotu realizował projekt „Droga do sukcesu „ , który jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 30.06.2018.

Celem projektu było wyrównanie kompetencji kluczowych uczniów klas pierwszych i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka) i języków obcych (język angielski i niemiecki).

Wsparciem zostali objęci uczniowie LO1, LO2, LO3 i Technikum nr 1 poprzez różnorakie zajęcia dydaktyczne i koła zainteresowań. Dodatkowo w szkołach zostały doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne , chemiczne i matematyczne.

Projekt przewidywał też podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego i umiejętności porozumiewania się z uczniami i ich motywowania – tutoring w szkole.

Trzecią grupą beneficjentów byli rodzice, dla których przewidziane są szkolenia w zakresie motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy.

Dla uczniów LO1,LO2 i LO3 zaplanowano i zrealizowano dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej , Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i Gdańsku.

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na bieżąco reaguje na aktualne wydarzenia lub ich rocznice organizując okolicznościowe spotkania lub koncerty.

Od roku 2011 Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli niezmiennie sprawuje patronat nad Grupą poetycką WARS. Kierownik grupy, Piotr W. Rudzki, nauczyciel j. polskiego w Liceum nr 2, współpracuje z SODN przy organizacji konkursów literacko-poetyckich dla młodzieży szkół sopockich.

Bliższe informacje o tej ciekawej grupie poetyckiej na stronie www.gp-wars.pl.


Więcej informacji na  temat Ośrodka udziela wicedyrektor CKU ds. Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  mgr Irena Obszyńska
e-mail: sodn@sopot.pl
tel: ( 58) 551-35-75 i (58) 551-00-11 wew. 36
tel. kom. 791 983 378

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility