×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacja:  AU.36 Prowadzenie rachunkowości
Zawód: technik rachunkowości 431103; technik ekonomista 331403

 • 520 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 80 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej.

 

Nauczy się:

 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • prowadzić i rozliczać inwentaryzację,
 • poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzać analizę finansową,
 • oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • stosować oprogramowanie finansowo-księgowe:
 • InsERT GT – Subiekt GT program magazynowo-handlowy,
 • InsERT GT – Rewizor GT program finansowo-księgowy,
 • Symfonia – program magazynowo-handlowy,
 • Symfonia – program finansowo-księgowy.

 

Plan nauczania:

Lp. Prowadzenie rachunkowości
1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.  Wykonywanie prac biurowych
3.  Prowadzenie działalności gospodarczej
4.  Język angielski zawodowy
5. Zasady rachunkowości
6. Rozliczenia finansowe i rozrachunki
7. Ewidencja zmian w rzeczowych zasobach majątkowych
8. Inwentaryzacja
9. Koszty działalności i ich rozliczenie
10. Produkty pracy i ustalenie wyniku finansowego
11. Sprawozdawczość i analiza finansowa
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility