×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
 • 520 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 80 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodów:

 • Technik rachunkowości 431103
 • Technik ekonomista 331403

Uczestnik kursu poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej.

Nauczy się:

 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • prowadzić i rozliczać inwentaryzację,
 • poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzać analizę finansową,
 • oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • stosować oprogramowanie finansowo-księgowe:
  • InsERT GT – Subiekt GT program magazynowo-handlowy,
  • InsERT GT – Rewizor GT program finansowo-księgowy,
  • Symfonia – program magazynowo-handlowy,
  • Symfonia – program finansowo-księgowy.

Plan nauczania:

Prowadzenie rachunkowości Liczba godzin
Zasady rachunkowości 55
Rozliczenia finansowe i rozrachunki 35
Ewidencja zmian w rzeczowych zasobach majątkowych 85
Inwentaryzacja 25
Koszty działalności i ich rozliczenie 40
Produkty pracy i ustalenie wyniku finansowego 85
Sprawozdawczość i analiza finansowa 30

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów   Liczba gdzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Wykonywanie prac biurowych 45
Prowadzenie działalności gospodarczej 50
 Język angielski zawodowy 50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility