×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Praktyka zawodowa: Technik informatyk

Zapraszamy do odbycia praktyki zawodowej w naszej firmie symulacyjnej SMArt Studio.

Technik informatyk kwalifikacje zawodowe:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy:

 • Stosowanie podstawowych pojęć z zakresu informatyki i elektroniki.
 • Rozróżnianie podstawowych elementów elektronicznych.
 • Poznawanie funkcji i zasady działania urządzeń techniki komputerowej.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej.
 • Dobieranie urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych.
 • Montowanie komputerów osobistych i serwera z podzespołów.
 • Modernizowanie komputerów osobistych oraz serwera.
 • Instalowanie, aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego.
 • Wykonywanie konfiguracji po instalacji systemu komputerowego.
 • Instalowanie, konfiguracja i aktualizacja sterowników urządzeń.
 • Przygotowanie do pracy urządzeń mobilnych.
 • Sporządzanie specyfikacji technicznej, cenników i kosztorysów stanowisk komputerowych;
 • Rozpoznawanie rodzajów licencji i oprogramowania komputerowego.
 • Stosowanie przepisów prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych.
 • Stosowanie przepisów prawa dotyczących certyfikacji CE i recyklingu.

Wykonanie lokalnej sieci komputerowej:

 • Rozpoznawanie topologii sieci komputerowych.
 • Interpretowanie projektów sieci komputerowych.
 • Rozpoznawanie i stosowanie norm dotyczących medium sieciowego.
 • Rozpoznawanie protokołu sieci lokalnych i protokołu dostępu do sieci rozległej.
 • Dobieranie elementów lokalnej sieci komputerowej z uwzględnieniem określonych warunków technicznych.
 • Dobieranie przyrządów i urządzeń do montażu sieci komputerowych.
 • Montowanie okablowania sieciowego.
 • Wykonywanie pomiarów okablowania strukturalnego.
 • Monitorowanie sieci bezprzewodowej.
 • Stosowanie adresacji protokołu Internetowego (IP);
 • Stosowanie podziału sieci na podsieci.
 • Wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej.
 • Modernizowanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Określanie rodzaju awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej.
 • Odłączanie sieci lokalnej do Internetu;
 • Rozpoznawanie i stosowanie podstawowych protokołów routingu.

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych:

 • Określenie funkcji, opisywanie budowy i wyjaśnianie zasady działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych.
 • Przygotowanie urządzenia peryferyjnego systemu komputerowego do pracy.
 • Instalowanie sterowników urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego.
 • Konfigurowanie urządzenia peryferyjnego systemu komputerowego.
 • Przygotowywanie urządzenia sieciowego do pracy.
 • Dobieranie i wymienianie materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego.
 • Wykonywanie konserwacji urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego.
 • Monitorowanie pracy urządzeń lokalnej sieci komputerowej.
 • Stosowanie przepisów prawa dotyczącego gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 • Konfigurowanie przełączników lokalnej sieci komputerowej.
 • Konfigurowanie sieci wirtualnej w lokalnej sieci komputerowej.
 • Konfigurowanie routerów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall).
 • Konfigurowanie urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej.
 • Tworzenie sieci wirtualnych za pomocą połączeń internetowych.

Naprawa urządzeń techniki komputerowej:

 • Posługiwanie się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego.
 • Tworzenie i przywracanie kopii danych.
 • Identyfikowanie błędów urządzeń techniki komputerowej.
 • Lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych urządzeń techniki komputerowej.
 • Dobieranie i stosowanie narzędzi diagnostycznych i monitorujących pracę urządzeń techniki komputerowej.
 • Odzyskiwanie danych użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
 • Formułowanie wskazań eksploatacyjnych dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej.
 • Sporządzanie kosztorysu naprawy urządzeń techniki komputerowej.

Administrowanie systemami operacyjnymi:

 • Konfigurowanie ustawień personalnych systemu operacyjnego według zaleceń klienta.
 • Konfigurowanie interfejsów sieciowych.
 • Stosowanie poleceń systemów operacyjnych.
 • Stosowanie zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych.
 • Udostępnianie zasobów lokalnych i sieciowo.
 • Przestrzeganie zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych.
 • Konfigurowanie usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego.
 • Zarządzanie funkcjami profili użytkowników.
 • Zarządzanie kontami i grupami użytkowników.
 • Zarządzanie zasadami grup.
 • Konfigurowanie roli katalogowej lokalnej sieci.
 • Zarządzanie lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi.
 • Rozpoznawanie protokołów aplikacyjnych.
 • Monitorowanie działań użytkowników lokalnej sieci komputerowej.
 • Podłączanie lokalnej sieci komputerowej do Internetu z poziomu systemu operacyjnego.
 • Lokalizowanie i usuwanie przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

 

 

EE.09 Programowanie , tworzenie i administrowanie stronami internetowymi.

Tworzenie stron internetowych:

 • Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem hipertekstowych języków znaczników.
 • Tworzenie lokalnych, osadzonych i zewnętrznych arkuszy stylów css.
 • Stosowanie różnych atrybutów stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej.
 • Projektowanie menu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów css.
 • Projektowanie różnych szablonów strony internetowej.
 • Tworzenie różnych elementów graficznych (banery, loga, ikony, przyciski, animacje) na potrzeby stron internetowych.
 • Modyfikowanie grafiki na potrzeby strony internetowej.
 • Wykorzystywanie funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia stron internetowych.
 • Tworzenie stron internetowych zgodnie z projektem.

Tworzenie i administrowanie baz danych:

 • Wykorzystywanie instrukcji strukturalnego języka zapytań do wyszukiwania informacji w bazie danych, zmiany informacji w bazie danych, modyfikacji struktury bazy.
 • Projektowanie bazy danych z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań.
 • Projektowanie i tworzenie tabel bazy danych, określanie relacji między tabelami.
 • Tworzenie kwerend, przeprowadzanie operacji na kwerendach, projektowanie formularzy i raportów.
 • Importowanie danych do bazy danych.
 • Administrowanie serwerem bazy danych (MySQL).
 • Określanie uprawnień użytkowników baz danych.
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie baz danych.
 • Kontrolowanie spójności bazy danych, dokonywanie naprawy baz danych.

Tworzenie aplikacji internetowych:

 • Tworzenie schematów algorytmów dla różnych zagadnień.
 • Analizowanie algorytmów w postaci schematów blokowych, listy kroków, drzew decyzyjnych.
 • Stosowanie różnych środowisk programistycznych.
 • Stosowanie wbudowanych typów danych w różnych językach programowania.
 • Tworzenie własnych typów danych.
 • Projektowanie struktury aplikacji internetowych pod względem niezbędnych typów, zmiennych, instrukcji i funkcji.
 • Tworzenie obiektów, klas w różnych językach programowania.
 • Tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta.
 • Tworzenie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera.
 • Przeprowadzanie testów aplikacji internetowych.
 • Analizowanie testów aplikacji internetowych.
 • Modyfikowanie kodów źródłowych na podstawie analizy testów.
 • Tworzenie webserwisy.
 • Tworzenie aplikacji front-end i back-end.

Tworzenie aplikacji desktopowych:

 • Tworzenie aplikacji desktopowych w języku C++
 • Dokonywanie optymalizacji algorytmów działania
 • Budowanie aplikacji z użyciem: instrukcji, struktur, funkcji i wskaźników dostępnych w składni języka C++
 • Używanie wbudowanego w środowisko programistyczne debugera do analizy działania programu.
 • Testowanie aplikacji desktopowych.
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility