×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE

o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum z zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym z historii i geografii.

Nauka w naszym liceum jest bezpłatna.

Naboru dokonujemy na semestry pierwsze oraz na semestry wyższe dwa razy w roku na semestr jesienno – zimowy i wiosenno – letni.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 16:15 oraz sporadycznie w dni powszednie, w godzinach 15:00 – 20:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danego semestru.

Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzającarozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjnakończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej oraz obecność na zajęciach, w wymiarze minimum 50%, jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu. Semestr kończy się egzaminami ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Z niektórych zajęć edukacyjnych egzaminy odbywają się w formie pisemnej i/lub ustnej.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze, zgodnie z WSO. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

W szkole jest 10 multimedialnych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.

W szkole mieści się bufet czynny podczas zajęć i egzaminów.

Nasz adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
ul. T. Kościuszki 22-24
81-704 Sopot
Pokój nr 3 (sekretariat szkoły zaocznej)
Tel/fax .(058) 551 17 13; (058) 551 00 11 w.31
Adres mailowy: zaoczny@ckusopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility