×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Kursy Zawodowe – Rekrutacja

NABÓR TRWA CAŁY ROK!!! NAUKA JEST BEZPŁATNA.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką państwową, publiczną i bezpłatną.
  2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
  3. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
  4. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • dowód osobisty do wglądu, (Prosimy o nie wysyłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego poprzez email. Dokument do wglądu wyłącznie w CKU.)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Uwaga! Kurs  zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji. 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility