Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik administracji

 

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych; w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji. Technik administracji może być zatrudniony na stanowiskach określonych w szczegółowych przepisach dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych urzędów.

Kształcenie technika administracji odbywa się w szkole, a także w firmie symulacyjnej lub urzędach, w których słuchacze odbywają praktykę zawodową.

W zawodzie technik administracji wyodrębniono 1 kwalifikację

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

2. MODUŁY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

 • Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
 • Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Analizowanie wybranych zagadnień prawa materialnego
 • Redagowanie projektów aktów normatywnych i administracyjnych
 • Przeprowadzanie postępowania administracyjnego w I instancji
 • Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Przeprowadzanie postępowania odwoławczego i zażaleniowego
 • Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

EKONOMICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej
 • Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i budżetowych
 • Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej

PRACA ADMINISTRACYJNO – BIUROWA

 • Komputerowe wspomaganie prac biurowych
 • Organizowanie pracy w biurze
 • Wykorzystywanie informacji w pracy biurowej
 • Redagowanie pism urzędowych
 • Organizowanie spotkań służbowych
 • Obsługa interesantów
 • Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRAKTYKA ZAWODOWA