Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kwalifikacja zawodu: technik informatyk – 351203
KWALIFIKACJA – E.14.

1. Tworzenie stron internetowych

Słuchacz:

 1. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 2. tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 3. tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 4. wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 5. rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 6. tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 7. projektuje strukturę witryny internetowej;
 8. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 9. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 10. testuje i publikuje witryny internetowe;
 11. stosuje różne modele barw;
 12. przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
 13. wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
 14. tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 15. zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 16. przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
 17. przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Słuchacz:

 1. korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
 2. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 3. projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
 4. importuje dane do bazy danych;
 5. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 6. instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
 7. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 8. dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
 9. zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
 10. określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
 11. udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
 12. zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
 13. kontroluje spójność baz danych;
 14. dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz:

 1. korzysta z wbudowanych typów danych;
 2. tworzy własne typy danych;
 3. przestrzega zasad programowania;
 4. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 5. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 6. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 7. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 8. wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 9. stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 10. wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 11. pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 12. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 13. dokumentuje tworzoną aplikację;
 14. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 15. zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO:

PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

Słuchacz:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
 2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
 3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
 4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 5. rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
 6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
 7. określa funkcje systemu operacyjnego;
 8. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
 9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
 10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
 11. korzysta z publikacji elektronicznych;
 12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
 8. zawodowych;
 9. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 12. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  

Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.