Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja zawodu: technik informatyk – 351203
KWALIFIKACJA – E.13.

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Słuchacz:

 1. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 11. montuje okablowanie sieciowe;
 12. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 13. opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 14. projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 15. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 16. opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Słuchacz:

 1. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 2. konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 3. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 4. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 5. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 6. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 7. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 8. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 9. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Słuchacz:

 1. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 4. charakteryzuje usługi serwerowe;
 5. określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 6. zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 7. konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 8. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 9. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 10. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 11. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 13. wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 14. konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 16. konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 17. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 18. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 19. zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO:

PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

Słuchacz:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
 2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
 3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
 4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 5. rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
 6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
 7. określa funkcje systemu operacyjnego;
 8. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
 9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
 10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
 11. korzysta z publikacji elektronicznych;
 12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
 8. zawodowych;
 9. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 12. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  

Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.