Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja zawodu: technik informatyk – 351203
KWALIFIKACJA – E.12.

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Słuchacz:

1. stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
2. wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
3. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
4. montuje komputer osobisty z podzespołów;
5. modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
6. planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
7. instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
8. stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
9. instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
10. konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
11. stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
12. stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
13. odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
14. opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
15. sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
16. opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
17. stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
18. rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Słuchacz:

1. wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
2. wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
3. przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6. wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
7. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
8. konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Słuchacz:

1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2. określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
3. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
4. lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
5. lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
6. dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
7. odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
8. tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
9. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
10. sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO:

PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

Słuchacz:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
 2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
 3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
 4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 5. rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
 6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
 7. określa funkcje systemu operacyjnego;
 8. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
 9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
 10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
 11. korzysta z publikacji elektronicznych;
 12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
 8. zawodowych;
 9. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 12. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  

Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.