Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Asystent osoby niepełnosprawnej

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Zadaniem asystenta jest wspieranie i wzmacnianie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiając realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, współtworzenie w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej, dokonywanie prawidłowej, kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczynia się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Praca asystenta zapewnia opiekę i pielęgnację osób niepełnosprawnych i ich docieranie do miejsc rehabilitacji leczniczej, umożliwia pobieranie nauki w szkołach masowych, ułatwia dotarcie do pracy i jej wykonywanie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych; uczestniczenia w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej; współdziałania z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej; współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego; udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego; rzecznictwa na rzecz osoby niepełnosprawnej; wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych, współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy prawa i ekonomiki
Polityka społeczna
Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
Promocja zdrowia i profilaktyka
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
Podstawy przedsiębiorczości

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikające z tego obowiązki w zakresie przystosowania polskiego prawa do wymagań zawartych w dyrektywach Wspólnot Europejskich wymuszają szybki i gruntowny postęp w dziedzinie ochrony pracowników w środowisku pracy. Jednym z warunków osiągnięcia tego postępu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do realizacji zadań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej.

W wyniku kształcenia w zawodzie słuchacz nabywa umiejętności: sporządzania bieżącej i okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym; rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy,  ustalania zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy; oceny stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; redukowania zagrożeń występujących w środowisku pracy; doradzania w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; ustalania okoliczności i przyczyny wypadków; ustalania we współpracy z właściwymi organami nadzoru poziomu zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami; integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników; stosowania różnorodnych form działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowania nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY

Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
Toksykologia
Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
Podstawy psychologii i socjologii
Prawna ochrona pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Analiza i ocena zagrożeń
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
Użytkowanie komputera
Zajęcia praktyczne
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyka zawodowa

Technik informatyk

OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Zawód technik informatyk jest coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawia się w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Kształcenie technika informatyka odbywa się w szkole, a także w firmie symulacyjnej lub przedsiębiorstwach, w których słuchacze odbywają praktykę zawodową.

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 3 kwalifikacje:

Opiekunka środowiskowa

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i  świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Realizacja tych zadań jest uwarunkowana właściwymi postawami opiekunki środowiskowej. Absolwent szkoły kształcącej opiekunki środowiskowe powinien więc prezentować następujące postawy: empatię i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kulturę osobistą, dojrzałość emocjonalną i społeczną, gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość dla innych ludzi, tolerancję dla odmienności, cierpliwość, dokładność i konsekwencję w działaniu, obowiązkowość,  samokrytycyzm, krytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

W zawodzie opiekunka środowiskowa wyodrębniono 1 kwalifikację:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Kształcenie opiekunki środowiskowej ma miejsce w szkole, a także w palcówkach opieki i pomocy społecznej oraz w środowisku podopiecznego.

Technik rachunkowości

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości z jednej strony zapewnia kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś oznacza wyposażenie techników rachunkowości w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.

Nabycie wyżej wymienionych umiejętności umożliwia absolwentom nie tylko wykonywanie zadań typowych dla tego zawodu, lecz także podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kształcenie technika rachunkowości odbywa się w szkole, a także w firmie symulacyjnej lub zakładach, w których słuchacze odbywają praktykę zawodową.

W zawodzie technik rachunkowości wyodrębniono 2 kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

2. MODUŁY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1   Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania

 • Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
 • Gospodarowanie na rynku zasobów , dóbr i usług
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

2   Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa

 • Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności
 • Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych

3   Organizacja i finansowanie działalność przedsiębiorstwa

 • Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa
 • Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 • Wykorzystywanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym

4   Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości

 • Prowadzenie rachunkowości budżetowej
 • Prowadzenie rachunkowości bankowej
 • Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli
 • Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących  działalności gospodarczej

5   Podstawy przedsiębiorczości
6   Praktyka zawodowa

Więcej artykułów…

 1. Technik administracji