O Ośdrodku
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

O ośrodku

 

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli utworzony został uchwałą Rady Miasta Sopotu 6 września 2002 roku. Jest samorządową, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swym zasięgiem nauczycieli i pracowników oświaty na terenie Gminy Miasta Sopotu. Osobą kierującą pracą Ośrodka jest Irena Obszyńska.

Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Organami Ośrodka są:

 • Wicedyrektor
 • Rada Doradców Metodycznych

MISJA SODN
Misja SODN jest wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.
Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.
Wspomaganie  kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej  w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących standardów Unii Europejskiej

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA

 1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego.
 2. Podejmowanie działań wspierających  rozwój szkół i placówek oświatowych i prowadzeniem  szkoleń  dot. zmian w systemie oświaty.
 3. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
 4. Realizacja działań koordynujących bieżące monitorowanie  osiągnięć uczniów w zakresie matematyki i j. polskiego.
 5. Realizacja działań związanych z organizacją i koordynowaniem  rocznych podsumowujących sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów.
 6. Współpraca kadry pedagogicznej SODN  w zakresie podejmowania działań zwiększających efektywność wsparcia udzielanego nauczycielom i kadrze kierowniczej oraz szkołom i placówkom jako instytucjom oświatowym.
 7. Organizacja konkursów miejskich i wydarzeń kulturowych.
 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
 9. Zapewnienie sprawnej organizacji placówki poprzez  uwzględnienie możliwości czasowych  nauczycieli.

W SODN pracuje 5 doradców metodycznych:

 • Doradca ds. języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjach i ponadgimnazjalnej - mgr Krystyna Bieniewska
 • Doradca ds.  matematyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –mgr Mirosława Adamowicz
 • Doradca ds.  matematyki w szkołach podstawowych i metodyki nauczania wczesnoszkolnego - mgr Małgorzata Karnowska
 • Doradca ds. nauczania przedszkolnego – mgr Jadwiga Żuralska
 • Doradca ds. wychowawczych - mgr Marzena Jasińska

Doradcy wspomagają rozwój zawodowy nauczycieli sopockich szkół poprzez

 • organizacje szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia nauczycieli
 • konsultacje

Więcej informacji znajduje się w zakładkach poszczególnych doradców. W przypadku zapotrzebowania na szczególne szkolenia dla rad pedagogicznych, prosimy o zgłoszenie się do SODN telefonicznie lub mailowo.

Powiat Miasta Sopotu zakończył realizację projektu EFS  z priorytetu III POKL i działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół/przedszkoli” nr  WND-POKL.03.05.00-00-159/12.  Na mocy upoważnienia Rady Miasta Sopotu realizatorem tego projektu było  Centrum Kształcenia Ustawicznego /SODN . Realizacja projektu  trwała  od sierpnia 2013  do lipca 2015.  W projekcie uczestniczyły wszystkie publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne, 7 samorządowych przedszkoli i jedna szkoła ponadgimnazjalna.

Od 1.09.2016 r. powiat  miasta Sopotu  realizuje   projekt  „Droga do sukcesu „ , który jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 30.06.2018.

Celem  projektu jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki).
Wsparciem zostaną objęci uczniowie LO1, LO2, LO3 i Technikum nr 1 poprzez różnorakie zajęcia dydaktyczne i  koła zainteresowań.  Dodatkowo w szkołach zostaną doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne , chemiczne i  matematyczne.
Projekt przewiduje  też podniesienie kompetencji  nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego  i   umiejętności porozumiewania się z uczniami i ich motywowania – tutoring w szkole.
Trzecią grupą beneficjentów będą rodzice, dla których przewidziane są  szkolenia w zakresie
motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy.
Dla uczniów LO1,LO2 i LO3  są zaplanowane dodatkowe zajęcia  podnoszące kompetencje uczniów w  laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej , Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i Gdańsku.

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na bieżąco reaguje na aktualne wydarzenia  lub ich rocznice organizując okolicznościowe spotkania lub koncerty.

Od roku 2011 Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli niezmiennie sprawuje patronat nad Grupą poetycką WARS. Kierownik grupy, Piotr W. Rudzki, nauczyciel j. polskiego w Liceum nr 2,  współpracuje z SODN  przy organizacji konkursów literacko-poetyckich dla młodzieży szkół sopockich.

Bliższe informacje o tej ciekawej grupie poetyckiej na stronie www.gp-wars.pl.

Więcej informacji na  temat Ośrodka udziela wicedyrektor CKU ds. Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  mgr Irena Obszyńska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: ( 58) 551-35-75 i (58) 551-00-11 wew. 36
tel. kom. 791 983 378

Aktualności:

Publikacje:

 

 

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na bieżąco reaguje na aktualne wydarzenia  lub ich rocznice organizując okolicznościowe spotkania lub koncerty.