Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Kwalifikacja zawodu: Asystent osoby niepełnosprawnej-341201
KWALIFIKACJA – Z.8.

1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną

Słuchacz:

 1. analizuje dokumentację dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej;
 2. rozpoznaje warunki życia osoby niepełnosprawnej;
 3. wnioskuje o sytuacji osoby niepełnosprawnej z danych zawartych w dokumentacji;
 4. rozpoznaje objawy chorobowe u osoby niepełnosprawnej ze strony poszczególnych układów i narządów;
 5. rozróżnia rodzaje i stopnie niepełnosprawności;
 6. ocenia możliwości i ograniczenia osoby niepełnosprawnej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i niepełnosprawności;
 7. diagnozuje potrzeby i problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej;
 8. przestrzega zasad indywidualizacji i podmiotowości w zaspakajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osoby niepełnosprawnej;
 9. organizuje środowisko życia osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
 10. przestrzega zasad opracowywania indywidualnego planu współdziałania z osobą niepełnosprawną;
 11. opracowuje plan współdziałania z osobą niepełnosprawną;
 12. planuje metody, techniki i narzędzia pracy z osobą niepełnosprawną;
 13. dobiera metody, techniki i narzędzia do realizacji zaplanowanych działań z osobą niepełnosprawną;
 14. planuje techniki monitorowania podjętych działań;
 15. prowadzi dokumentacje pracy z osobą niepełnosprawną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych

Słuchacz:

 1. przestrzega procedur i standardów opieki środowiskowej;
 2. rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych u osoby niepełnosprawnej;
 3. rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;
 4. udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby niepełnosprawnej;
 5. przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych;
 6. określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osoby niepełnosprawnej;
 7. pomaga osobie niepełnosprawnej w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych;
 8. przestrzega zasad i określa metody zapobiegania odleżynom i odparzeniom u osoby niepełnosprawnej;
 9. pomaga osobie niepełnosprawnej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 10. pomaga osobie niepełnosprawnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
 11. analizuje rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej u osoby niepełnosprawnej;
 12. prowadzi podstawowe ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;
 13. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;
 14. przestrzega zasad obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych;
 15. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;
 16. przestrzega zasad współpracy z wolontariatem w opiece nad osobą niepełnosprawną;
 17. współpracuje z wolontariuszami w opiece nad osobą niepełnosprawną.

3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej

Słuchacz:

 1. inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie oraz współdziała z osobami z najbliższego środowiska ważnymi dla osoby niepełnosprawnej;
 2. analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych i osobistych osoby niepełnosprawnej;
 3. pomaga i udziela wsparcia osobie niepełnosprawnej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;
 4. planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej do korzystania ze sprzętu i pomocy technicznych;
 5. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu i pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 6. planuje metody przygotowania osoby niepełnosprawnej i jej rodziny do samoopieki;
 7. przygotowuje osobę niepełnosprawną oraz jej rodzinę do samoopieki;
 8. charakteryzuje metody organizowania czasu wolnego osoby niepełnosprawnej;
 9. organizuje czas wolny osobie niepełnosprawnej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
 10. planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby niepełnosprawnej;
 11. motywuje osobę niepełnosprawną do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości;
 12. dobiera metody aktywizowania osoby niepełnosprawnej w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
 13. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji;
 14. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby niepełnosprawnej.

4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

Słuchacz:

 1. określa metody integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym;
 2. wspiera osobę niepełnosprawną w integracji ze społeczeństwem;
 3. aktywizuje środowisko społeczne do działań na rzecz osoby niepełnosprawnej;
 4. asystuje osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych;
 5. dobiera metody i techniki pracy z osobą niepełnosprawną;
 6. przestrzega zasad opracowywania planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;
 7. opracowuje, monitoruje i ocenia realizację planu wsparcia osoby niepełnosprawnej;
 8. reprezentuje osobę niepełnosprawną w negocjacjach z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy;
 9. współpracuje ze specjalistami w opracowaniu programu kompleksowej pomocy osobie niepełnosprawnej;
 10. analizuje systemy wsparcia i poradnictwa społecznego osoby niepełnosprawnej;
 11. współpracuje z grupami wsparcia, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym;
 12. przestrzega zasad pozyskiwania środków finansowych z pomocy społecznej i innych instytucji;
 13. pomaga osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu środków finansowych na rehabilitację;
 14. analizuje funkcje i zadania instytucji i organizacji świadczących pomoc osobie niepełnosprawnej;
 15. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej i innych instytucji;
 16. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia;
 17. ocenia rodzaje barier architektonicznych i komunikacyjnych;
 18. organizuje działania prowadzące do usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych;
 19. analizuje Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych;
 20. stosuje przepisy prawa dotyczące opieki zdrowotnej państwa, prawa opiekuńczego, prawa o ubezpieczeniach społecznych i pomocy społecznej;
 21. stosuje przepisy prawa dotyczące uprawnień osoby niepełnosprawnej i ochrony jej interesów;
 22. pomaga osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU MEDYCZNO-SPOŁECZNEGO:

PKZ(Z.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej

Słuchacz:

 1. określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 2. określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 3. wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 4. przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 5. charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 6. dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 7. określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 8. określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 9. wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;
 10. określa modele i funkcje rodziny;
 11. określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 12. określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;
 13. identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;
 14. dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
 15. określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;
 16. rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;
 17. określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;
 18. stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;
 19. określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;
 20. określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;
 21. posługuje się językiem migowym;
 22. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
 8. zawodowych;
 9. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 12. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  

Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.