Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Kwalifikacja zawodu: technik handlowiec – 522305
KWALIFIKACJA – A.22.

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
Słuchacz:

 1. korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
 2. dobiera metody badań i analizy rynku;
 3. dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
 4. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
 5. realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
 6. dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
 7. podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
 8. podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
 9. opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową
Słuchacz:

 1. korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 2. przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
 3. dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
 4. prowadzi negocjacje handlowe;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
 6. zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
 7. sporządza kalkulację cen sprzedaży;
 8. przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
 9. przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
 10. organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
 11. prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
 12. organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
 13. dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
 14. nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
 15. wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
 16. wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Słuchacz:

 1. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
 2. przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
 3. ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
 4. wycenia składniki aktywów i pasywów;
 5. określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
 6. sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
 7. rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
 8. stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
 9. oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
 10. przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
 11. sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
 12. stosuje metody analizy ekonomicznej;
 13. interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
 14. sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
 15. przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
 16. sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO:

PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:
sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych
Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
 2. klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
 3. przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
 4. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
 5. przestrzega zasad odbioru towarów;
 6. rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
 7. przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
 8. przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
 9. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 10. przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
 11. określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
 12. sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
 8. zawodowych;
 9. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 12. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  
Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.