×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
GISELA – WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH: EUROPEJSKIE STUDIUM I SIEĆ WSPÓŁPRACY

Program:
Równe Szanse integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych

Numer projektu:
VS/2005/0666

Czas trwania projektu:
od 12-01-2006 do: 11-01-2008

Opis projektu:
Projekt GISELA jest finansowany w ramach Europejskiego Roku Niepełnosprawnych 2003 , ustanowionego decyzją Rady Europy nr 2001/903/CE.  http://ec.europa.eu/employment_social/disability/year_en.html

Cele:
Projekt zamierza zidentyfikować i rozwinąć najlepsze praktyki w dziedzinie równych szans dla kobiet i mężczyzn i tym samym wzmocnić dostęp i udział osób niepełnosprawnych w szkoleniach i rynku pracy w Europie. Praktycznie, kobiety niepełnosprawne cierpią z powodu „podwójnej dyskryminacji”, ze względu na swoją niepełnosprawność i płeć.

Grupy docelowe projektu:
Grupy docelowe projektu bezpośrednio włączone w projekt w pięciu krajach to kobiety niepełnosprawne i doradcy zawodowi w tych krajach, którzy wezmą aktywny udział w procesie wymiany doświadczeń podczas prac nad projektem. Pośrednią grupa docelową są organizacje, reprezentujące osoby niepełnosprawne, ich rodziny, partnerzy społeczni oraz instytucje zainteresowane dialogiem politycznym dotyczącym problemu niepełnosprawności na poziomie krajowym i europejskim.

Inicjatywy projektu:

 • Badania źródłowe dotyczące stanu prawnego i sytuacji praktycznej populacji kobiet niepełnosprawnych w 5 krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji na rynku pracy i dostępu do edukacji i szkoleń.
 • Przegląd usług doradczych dla niepełnosprawnych w Europie
 • Wywiady z profesjonalistami i ekspertami w sektorach: szkoleniowych i pracy w celu wyprodukowania podręcznika ze wskazówkami dla doradców kobiet niepełnosprawnych.
 • Utworzenie 5 komitetów redakcyjnych (po jednym w każdym z krajów) składających się z kobiet niepełnosprawnych, które będą tworzyć biuletyn informacyjny na stronie internetowej.

Rezultaty projektu:
Rezultaty projektu zostaną zaprezentowany podczas konferencji końcowej w listopadzie 2007 roku, w której wezmą udział organizacje zatrudniające ekspertów w obszarach doradztwa.

Promotorem projektu jest:

 • IRS EUROPA
  (WŁOCHY)
  Firma projektuje i wdraża usługi doradcze, publikuje informacje, prowadzi szkolenia i dostarcza wsparcia ukierunkowanego na wzmocnienie kompetencji (młodzieży, dorosłych, a szczególnie kobiet) w różnych okresach przejściowych: szkoła-praca, praca-szkolenia, praca-praca. IRS EUROPA planuje swoje inicjatywy w kierunku wsparcia i realizacji przedsięwzięć kulturalnych na wszystkich poziomach, żeby stworzyć korzystne środowisko dla rozwoju biznesu. Organizacja prowadzi badania i służy pomocą techniczną lokalnej administracji, instytucjom i przedsiębiorstwom. http://www.irseuropa.it/albofornitori.asp

Partnerzy projektu:

 • CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (Centre for Continuing Education)
  (POLSKA)
  Kształci dorosłych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje formalne w szkole średniej i policealnej lub je dostosować do wymagań rynku pracy. Edukacja nieformalna prowadzona jest w oparciu o różnorodne projekty na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim i skierowana jest do różnych grup dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  http://www.cku.sopot.pl
 • FORSCHUNGSINSTITUT TECHNOLOGIE-BEHINDERTENHILFE (FTB)
  (Research Institute Technology And Disability)
  (NIEMCY)
  FTB jest departamentem Evangelische Stiftung Volmarstein (ESV) prowadzącym analizy, badania, opracowania, ewaluację i zastosowanie technologii w pomocy niepełnosprawnym. W tym kontekście Technologie Wspomagające i Projeky Uniwersalne są uzupełniającą się ideą współpracy. ESV jest olbrzymim centrum z ponad 100-letnim doświadczeniem w rehabilitacji i prowadzeniu domów opieki zdrowotnej, które stanowią niezbędne pole doświadczalne dla analiz, testów i zastosowania pomocy technicznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. http://www.ftb-net.de/
 • PUBLIC INSTITUTION VALAKUPIU REABILITACIJOS CENTRAS
  (LITWA)
  Centrum zostało założone 1 marca 2000 roku przez przez Radę do Spraw Niepełnosprawnych przy rządzie Republiki Litewskiej. Centrum zostało zaprojektowane i zbudowane w ramach narodowego programu integracji niepełnosprawnych zarządzanym przez Radę. Jest zaplanowane jako modelowe centrum wszechstronnych usług rehabilitacyjnych i społecznych z naciskiem na rehabilitację zawodową i usuługi socjalne dla niepełnosprawnych fizycznie na Litwie. Centrum jest „instytucją publiczną” zgodnie z Prawem Instytucji Publicznych Republiki Litewskiej.
 • REFLEXION
  (HOLANDIA)
  Zapewnia wsparcie integracyjne bezrobotnym pokrzywdzonym przez los (również niepełnosprawnym) w znalezieniu pracy na wolnym rynku. REFLEXION (Fastt) powstało w wyniku wymiany międzynarodowej i programu dla tranerów i uczestników szkolenia finansowanych przez program PETRA (PE31/32) i później Leonardo: FLAIR-Placements (NL97/1/44075/E/I.1.2.a).
 • SOLCO S.R.L.
  (WŁOCHY)
  Firma opracowuje Aktywną Politykę Zatrudnienia przez planowanie i zarządzanie usługami i produktami służącymi tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu kwalifikacji dla zatrudnienia na poziomie krajowym i europejskim. Firma promuje inicjatywy szkoleniowe i usługi, włączając je w szerszy kontekst od doradztwa po zajęcia w małych grupach, od pomocy technicznej po tworzenie miejsc pracy.
  http://www.solcosrl.com

Strona internetowa projektu:
http://www.gisela-project.eu

Więcej informacji:
Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z rezultatów projektu, prosimy o kontakt z: Zespołem ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75

e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility