×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
FROJOL – METODA MONTESSORI W ZDOBYWANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Tytuł projektu (PL): FROJOL – Metoda Montessori w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych

Tytuł projektu (EN): Freestyle Montessori on the job learning (FROJOL)

 PROGRAM: Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji
OKRES TRWANIA: 01-11-2011/31-10-2013

 PRIORYTET EUROPEJSKI:

Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego

 Projekt ma przyczyniać się do poprawy europejskiego priorytetu „Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów zawodu i opiekunów dydaktycznych zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz kierowników instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego”.

POTRZEBA PROJEKTU

W całej Europie jest nadal za wysokie bezrobocie wśród absolwentów szkół średnich i wyższych z powodu braku wystarczających kwalifikacji pożądanych na rynku pracy UE. Zarówno w starych jak i nowych krajach Unii, uczniowie często opuszczają szkoły bez odpowiednich dyplomów czyniących ich konkurencyjnymi pracownikami.

Stopy bezrobocia są wysokie – w szczególności wśród młodych ludzi. W całej Europie uwidacznia się tendencja, że coraz częściej zaczynają oni szkoły, ale ich nie kończą. Kryzys gospodarczy i finansowy z lat 2007-2010 podkreślił potrzebę reformy naszych gospodarek i społeczeństw. Należy znaleźć rozwiązania do zaoferowania młodym ludziom możliwości dopasowania ścieżki edukacyjnej (zakres i metody szkoleń) do potrzeb rynku pracy.

Podejmuje się sporo inicjatyw, ale istniejące metody nauczania okazują się być mało odpowiednie dla wszystkich grup docelowych kształcenia zawodowego, czego dowodem może być duży odsetek uczniów rezygnujących z rozpoczętej edukacji (zarówno szkolenia jak i szkoły).

CELE PROJEKTU:

Wprowadzenie podstawowych zasad metody Montessori w pracy z uczniami 16+, szczególnie narażonymi na niepowodzenia w ukończeniu szkoły. Krajowe i międzynarodowe raporty wypracowanie w projekcie mają wskazać na różnice i podobieństwa w zakresie szkoleń i kształcenia zawodowego. Ma to przyczynić się do wzrost potencjału dla rozwoju wspólnej strategii rozwoju kształcenia przy wykorzystaniu tej nowatorskiej metody kształcenia ustawicznego. Metoda ta będzie wykorzystywała również elementy e-learningu.

Cele szczegółowe

 • Nowa metoda nauczania w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • Szkolenie trenerów metodą „blended learning” (nauczania mieszanego)
 • Pilotaż metody zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez np. staże
 • Podwyższanie wartość osiągniętych wyników przez silne lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe sieci
 • Skierowanie nowej metody uczenia się (także) dla osób z tzw. „grup ryzyka”

Grupa docelowa

Rola nauczycieli ulega stopniowej zmianie, nie tylko uczą, ale też przekazują informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy, starają się zrozumieć i poznać potrzeby uczniów oraz wpływać na nabywanie przez nich nowych umiejętności. W projekcie FROJOL to właśnie nauczyciele z organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowych są grupą docelową projektu (VET – Vocational Education and Training institutions). Ostatecznymi beneficjentami projektu będą młodzi ludzie (16+) z niskimi kwalifikacjami „rozsiani” po całej Europie w poszukiwaniu pracy

WYBRANE ZADANIA:

 • Badania na temat istniejących szkół Montessori, powszechnych metod nauczania w zakresie kształcenia zawodowego (w tym uczenie się w pracy), problemów edukacyjnych niewystarczająco wykwalifikowanych pracowników oraz sposobów włączenia i utrzymania ich w systemie edukacji by zwiększyć ich szanse na rynku pracy (raporty krajowe nr 1 na temat obecnych metod nauczania, możliwości wdrożenia metody Montessori do kształcenia zawodowego)
 • Transfer innowacyjnych metod uczenia się opartych na metodzie Montessori w kształceniu młodych ludzi zastosowanej niedawno przez włoskiego partnera – przetestowanie metody w kilku sektorach kształcenia  zawodowego w organizacjach partnerskich – pilotażowe warsztaty szkoleniowe
 • Dostosowanie programu szkoleń pilotażowych do standardów EQF (European Qualifications Framework / Europejski System Kwalifikacji) rekomendowanych przez Komisję Europejską, celem zapewnienia międzynarodowej rozpoznawalności kwalifikacji oraz promowania stałego rozwoju zawodowego (odpowiednie certyfikaty)
 • Wypracowanie metody nauczania w szkoleniu zawodowym na podstawie rezultatów i opinii uczestników i nauczycieli szkoleń pilotażowych (raporty krajowe nr 2)
 • Raport o zasięgu europejskim zawierający wnioski i zalecenia dotyczące teorii Montessori w nawiązaniu do prac nad EQF oraz wdrożeniem systemu ECVET  (Europejski System Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych) (raport 3). Raport będzie rozpowszechniany na skalę Europejską przez Narodowe Agencje Programu Uczenie się Przez Całe Życie we wszystkich krajach.
 • Materiały szkoleniowe (pakiety edukacyjne)

KONSORCIUM PROJEKTU:

KOORDYNATOR

PARTNERZY

Oficjalna strona projektu: http://www.frojol-project.org/

Biuletyn nr 1 (PL)

Newsletter nr 1 (EN)

ulotka 1(PL)

ulotka 1(EN)

ulotka 2 (PL)

ulotka 2 (EN)

BROCHURE OFFICIAL EN

ULOTKA GŁÓWNA PL

FROJOL BROCHURE EN 2

Raport – Riport

O raporcie

About report

 FROJOL Ulotka

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Poradnik Nauczyciela

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility