×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
DOBRA SZKOŁA – O projekcie

header

W CKU Sopot i w ZSH Sopot realizowany jest projekt Gminy Miasta Sopotu, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „DOBRA SZKOŁA = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

CEL GŁÓWNY PROJEKT:
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot poprzez m.in. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

OBSZAR REALIZACJI:
Gmina Miasta Sopotu

OKRES REALIZACJI:
15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

REALIZATORZY:
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt skierowany jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU m.in.:

  • 336 – liczba uczniów kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
  • 23 – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie
  • 2 – liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
1 432 743,00 zł (85%)
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

Projekt „Dobra szkoła” jest częścią większego przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi jeszcze inny projekt.

 

Projekt: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca Projekt: Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego
 Europejski Fundusz Społeczny  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 731 334,22 zł

 

Plakat projektu (informacje ogólne)
Plakat projektu (informacje szczegółowe)

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility