×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
CLIMBING UP

Socrates Grundtvig 1:
CLIMBING UP – Podniesienie świadomości i rozwój zawodowy ofiar przemocy w rodzinie
(2003-2006)
Nr 110398-CP-1-2003-1-PT-Grundtvig-G1

Potrzeba projektu

 • Walka z przemocą wobec kobiet dotyczy przedstawicielek wszystkich warstw społecznych, grup wiekowych, ras, wyznań i krajów.
 • Co czwarta kobieta w Europie jest lub była ofiarą przemocy ze strony partnera lub męża.
 • Działania edukacyjne kierowane do tak specyficznej części społeczeństwa, jaką tworzą kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie, są niewystarczające i zbyt rzadko skutkują faktycznym wzrostem niezależności tych kobiet.
 • Choć w Europie funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych specjalizujących się w profesjonalnym pomaganiu i szkoleniu ofiar przemocy w rodzinie, odczuwa się brak zintegrowanych działań mających na celu popularyzację efektów ich pracy i opracowanie europejskich standardów, dzięki którym najlepsze rozwiązania mogły by być wdrażane w całej Europie.

Idea projektu
Projekt CLIMBING UP [PODNIEŚ GŁOWĘ] opierając się na idei kształcenia incydentalnego, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkających w Europie kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, łącząc kilkudniowe szkolenia (dotyczące zwiększania wpływu na własne życie, rozwoju zawodowego, szacunku dla samej siebie oraz planów życiowych) z różnymi formami poradnictwa i wsparcia oraz praktycznymi działaniami w organizacjach non-profit.

Opis projektu
CLIMBING UP [PODNIEŚ GŁOWĘ] to projekt europejski, realizowany z funduszy projektu Socrates – Grundtvig 1 (Międzynarodowe Projekty Współpracy). Jego celem jest wspieranie kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez edukację incydentalną. CLIMBING UP [PODNIEŚ GŁOWĘ] oferuje kobietom będącym ofiarami przemocy możliwość uczestniczenia w specjalnie na ich potrzeby opracowanych szkoleniach oraz daje szansę zdobycia praktyki w organizacjach non-profit.

Ogromną rolę w opracowywaniu projektu CLIMBING UP [PODNIEŚ GŁOWĘ] odegrały same ofiary przemocy, aktywnie uczestnicząc we wszystkich jego etapach.

Okres realizacji:
Październik 2003 – wrzesień 2006

Główne cele projektu:
Wzmocnienie pozycji kobiet będących ofiarami przemocy, wspierając je oraz pomagając im dzielić się doświadczeniami.
Rozwijanie – poprzez promocję dobrych praktyk – europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia
Stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie nowatorskiego „produktu” europejskiego dla kobiet będących ofiarami przemocy.
Rozpowszechnienie owego europejskiego „produktu” edukacyjnego w całej Europie.

Główne formy działalności podjęte w ramach projektu:

 • Opracowanie przewodnika po najlepszych praktykach europejskich w zakresie działań skierowanych do kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie oraz po innych związanych z tym tematem edukacyjnych praktykach europejskich
 • Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie w sześciu krajach europejskiego „produktu edukacyjnego” dla kobiet będących ofiarami przemocy
 • Przeprowadzanie kampanii uświadamiających dla grup docelowych w krajach partnerskich
 • Zorganizowanie Seminarium Europejskiego poświęconego pokrewnym zagadnieniom (Sopot, wrzesień 2006)

Bezpośredni beneficjenci projektu:

 • Kobiety będące ofiarami przemocy w wieku od 16 do 24 lat nie uczące się ani nie studiujące, oraz kobiety w wieku powyżej 25 lat.

Pośredni beneficjenci projektu:

 • Dzieci i rodziny kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie
 • Organizacje partnerskie oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w działania Climbing Up [PODNIEŚ GŁOWĘ]
 • Organizacje pozarządowe o zasięgu krajowym walczące o prawa kobiet
 • Trenerzy i pracownicy poradni dla kobiet będących ofiarami przemocy
 • Studenci i wolontariusze

Partnerzy projektu:
KOORDYNATOR

 • Stowarzyszenie „Kobiety Przeciwko Przemocy” / AMCV – Association of Women Against Violence, Portugalia (Ines Cidraes Vieira, Raquel Vieitas Cardoso, Sandra Paulos, Petra Viegas);
  www.amcv.org.pt

PARTNERZY KONTRAKTOWI

 • APoWer – Stowarzyszenie Promocji Kobiet w Rumunii / APoWer – Association for the Promotion of Women in Romania, Rumunia (Adela Dinu, Stefan Mihailescu);
  www.apfr.dnttm.ro
 • CRAMARS / CRAMARS Cooperative (Stefania Marcoccio i Cristiana Cuder), Włochy;
  www.coopcramars.it
 • CKU Sopot – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie / Centre for Continuing Education in Sopot, Polska (Urszula Hadrych, Sylwia Knot);
  www.cku.sopot.pl
 • Stockport College Further and Higher Education, Wielka Brytania (Sue Somerville);
  www.stockport.ac.uk
 • RCWA – Research Centre of Women’s Affairs, Grecja (Katerina Sidiropoulou);
  sidkater@msn.com
 • Pomoc Społeczna w Grecji / SAH – Social Aid of Hellas, Grecja (Nicolis Kallirroi);
  lalnicol-archgist@tee.gr

Więcej o projekcie:
Ulotka
Artykuł w BLINC NEWSLETTER 12 2006, strona 4

Strona internetowa projektu:
www.climbinup.eu.com

Główne produkty projektu:

 • Przewodnik po najlepszych praktykach europejskich w zakresie działań skierowanych do kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie oraz po innych związanych z tym tematem edukacyjnych praktykach europejskich
 • Europejski Produkt Edukacyjny składający się z trzech części:
  • Część A: Szkolenia dla kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie (przeznaczona jest dla kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie)
  • Część B: Poradnictwo dla kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie (przeznaczona jest dla organizacji zajmujących się ofiarami przemocy w rodzinie, chcących rozwinąć swe poradnictwo lub rozszerzyć je o nowe formy).
  • Część C: Szkolenie dla specjalistów zaangażowanych w pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (opracowana została z myślą o specjalistach w dziedzinie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie).

Produkty dostępne są w językach: angielskim, greckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim.

Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z rezultatów projektu, prosimy o kontakt z:
Zespołem ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75

e-mail: Urszula Hadrych
e-mail: Sylwia Knot

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility