×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
BACKGROUND

Działania na rzecz podnoszenia świadomości kobiet będących ofiarami przemocy
Projekt realizowany w ramach Programu Socrates Grundtvig 1
CZAS REALIZACJI: 1.10.2006-30.IX.2008

Fakty:

  • Z przemocą wobec kobiet mamy do czynienia we wszystkich warstwach społecznych, grupach wiekowych, wspólnotach religijnych i krajach.
  • Co czwarta kobieta w Europie jest lub była ofiarą przemocy ze strony swego partnera lub męża.
  • Oferta edukacyjna kierowana do ofiar przemocy jest niewystarczająca i rzadko kiedy dzięki niej udaje się owym kobietom odzyskać kontrolę nad własnym życiem.
  • Choć wiele europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet oferuje rozmaite kursy i szkolenia, odczuwa się brak wspólnej platformy mogącej służyć prezentowaniu owych osiągnięć i ich popularyzacji na gruncie europejskim.

Źródło projektu:
Idea Backgroundu opiera się na założeniach jednego z wcześniej realizowanych projektów programu Grundtvig 1 (Climbing Up – Podnoszenie świadomości i rozwój zawodowy ofiar przemocy w rodzinie), którego celem było wspieranie mieszkających w Europie kobiet będących ofiarami przemocy oraz dzielenie się doświadczeniami w tej dziedzinie na polu edukacji nieformalnej.

W ramach zakrojonego na trzy lata przedsięwzięcia (październik 2003 – wrzesień 2006) kobiety będące ofiarami przemocy miały okazję uczestniczyć w kursach przygotowanych z myślą o ich specyficznych potrzebach, korzystać z usług doradczych i innych niezbędnych form wsparcia, a także udzielać się w organizacjach non-profit.

W wyniku działań projektu Climbing Up powstał i został wdrożony w sześciu krajach europejskich nowatorski produkt edukacyjny dla kobiet będących ofiarami przemocy. Projekt Background powstał z myślą o jego szerszej popularyzacji w Europie.

Cele:
Głównym celem projektu Background jest opracowanie kursu (metodologicznie wykorzystującego formułę tzw. blended learningu, łączącego koncepcje e-learningu i nauczania tradycyjnego) rozwijającego związane z problematyką przemocy wobec kobiet kompetencje nauczycieli zajmujących się szeroko pojętą edukacją dorosłych. Ostatecznym beneficjentem kursu będą więc kobiety – ofiary przemocy – które uzyskają bardziej kompetentne wsparcie.

Kurs o budowie modułowej, metodologicznie wykorzystujący formułę tzw. blended learningu, składać się będzie z fazy wstępnej, trwającego tydzień szkolenia oraz działań uzupełniających.

Blended learning to połączenie różnych metod nauczania, zazwyczaj którejś z form e-learningu i sposobów bardziej tradycyjnych. Typowym przykładem blended learningu jest wykorzystanie podczas zajęć z nauczycielem materiałów przygotowanych w formie elektronicznej.

Większość modułów kursu (oraz zastosowanych rozwiązań meteodologicznych) zostanie najpierw przetestowana i poddana ewaluacji przez partnerów w ich krajach, a następnie udostępniona na poziomie europejskim (G3).

Grupa docelowa:
Bezpośrednią grupę docelową stanowić będą osoby związane zawodowo z edukacją dorosłych, zwłaszcza trenerzy, nauczyciele, pracownicy socjalni zatrudnieni w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, a także osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia ofiarom przemocy. Ostatecznymi beneficjentkami projektu staną się Europejki będące ofiarami przemocy.

Partnerzy:

Strona internetowa projektu:
www.background-eu.org

Więcej informacji:
Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z rezultatów projektu, prosimy o kontakt z:
Zespołem ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75

e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility