Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Kwalifikacja zawodu: technik organizacji reklamy – 333906
KWALIFIKACJA – A.27.

1. Tworzenie przekazu reklamowego
Słuchacz:

 1. określa cele przekazu reklamowego;
 2. dobiera narzędzia promocji;
 3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
 4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
 5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
 6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
 7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
 8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
 9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
 10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych
Słuchacz:

 1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
 2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
 3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
 4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
 5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
 6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego
Słuchacz:

 1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
 2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
 3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
 4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
 5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
 6. organizuje emisję reklamy w mediach;
 7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
 8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych
Słuchacz:

 1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
 2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
 3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
 4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
 5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
 7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
 8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
 9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
 10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
 11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz  stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy
Słuchacz:

 1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
 2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
 3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
 4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
 5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
 6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO:

PKZ(A.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik
organizacji reklamy
Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego;
 3. rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
 4. posługuje się terminologią z zakresu prawa i etyki;
 5. charakteryzuje rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność do celów decyzyjnych;
 6. rozróżnia elementy marketingu oraz określa jego znaczenie w działalności reklamowej;
 7. posługuje się pojęciami z zakresu towaroznawstwa;
 8. określa psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej;
 9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej – organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić (…) w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Słuchacz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 5. identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 8. stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 9. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 11. określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
Słuchacz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 3. stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,
 5. analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe.   
Słuchacz:

 1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne.
Słuchacz:

 1. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 2. przewiduje skutki podejmowanych działań;
 3. współpracuje w zespole;
 4. przestrzega zasad kultury oraz etyki;
 5. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 6. jest otwarty na zmiany;
 7. potrafi radzić sobie ze stresem;
 8. przestrzega tajemnicy zawodowej.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej).  
Słuchacz:

 1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 6. komunikuje się ze współpracownikami.